Betws-y-Coed in Snowdonia, North Wales Betws-y-Coed
betws-y-coed
snowdonia
home
about the Croeso Betws site around betws-y-coed, snowdonia, north wales accommodation around betws-y-coed, snowdonia, north wales Cymraeg - the Welsh language is spoken by 65% of people in Snowdonia National Park things to do around betws-y-coed, snowdonia, north wales myths and legends from snowdonia local history around betws-y-coed, snowdonia, north wales events around betws-y-coed, snowdonia, north wales links of interest site map

Wibernant - the story of a dragon-like beast from near Penmachno

Y Wibernant - chwedl am fwystfil tebyg i ddraig o ardal Penmachno

A 'gwiber' in todays Welsh means viper or adder. But a long time ago a 'gwiber' was something quite different - a huge snake that could fly. This is the story of how Wibernant, (valley of the gwiber), near Penmachno, got its name.

The local gwiber was unique in that it was the only one in Wales that could live on land and under water. This monster was therefore especially dangerous and would devour the local livestock and killed those who tried to get rid of it. So the locals decided to offer a reward to anyone who killed the monster.

Owain ap Gruffydd from the nearby Hiraethog Mountains came to kill the beast. But first he consulted a wise man called Rhys Ddewin to ask his fate. "You will not suceed, and the beast will bite you" he was told. Being brave and strong Owain was shocked by this. He disguised himself as a tramp and returned asking Rhys Ddewin, "how will I die?". "You will fall and break your neck", he was told. He returned a third time disguised as a miller and asked the same question. "You will drown", he was told this time.

Owain revealed himself and accused Rhys Ddewin of deceit. "How can I die in three different ways?" he said. "We will see, time will tell", replied Rhys Ddewin. Owain then went to the valley to kill the beast with his axe. But the beast attacked from above, biting him, and causing him to fall from a ledge. As he fell he hit the rocks, breaking his neck, before drowning in the river at the bottom.

Wybrnant
Wybrnant today - Y Wybrnant heddiw

Owain's friends swore revenge and attacked the gwiber with bows and arrows. It was badly injured and disappeared into the river and was never seen again, but to this day the place where it lived is called Wibernant (valley of the gwiber).

Erbyn heddiw, fath o neidr gwenwynig yw 'gwiber' yng Nghymraeg. Ond amser maith yn ôl peth gwahanol iawn oedd 'gwiber' - neidr anferth a oedd yn medru hedfan. Dyma'r hanes o sut cafodd Y Wibernant (neu nant y wiber), ger Penmachno, ei henw.

Roedd y wiber leol yn unigryw am ei bod yr unig un yng Nghymru gyfan a allai fyw ar dir ac o dan ddwr. Roedd yr anghenfil hon felly'n arbennig o beryglus, a byddai'n llyncu'r anifeiliaid fferm lleol a lladd unrhyw un a fentrai gael gwared ohoni. Felly penderfynnodd y bobl lleol gynnig gwobr i unrhyw un a laddai'r anghenfil.

y wiber

Fe ddaeth Owain ap Gruffydd o Fynydd Hiraethog i ladd y bwystfil. Ond yn gyntaf fe ymgynghorodd â ddyn doeth o'r enw Rhys Ddewin i ofyn beth fuasai ei dynged. "Wnei di ddim llwyddo, ac fe frathith y bwystfil di" dywedodd y dyn doeth wrtho. Roedd Owain yn ddyn dewr a chryf ac felly cafodd cryn ysgytwad i glywed hyn. Wedyn fe wisgodd amdano fel crwydryn ac aeth yn ôl a gofyn i Rhys Ddewin "sut farwa i?". "Fe syrthi di a thorri dy wddw" meddai'r dyn doeth. Fe ddychwelodd am drydydd tro wedi ei wisgo fel melinydd a gofynnodd yr un cwestiwn. "Fe foddi di", dywedodd y dyn doeth y tro yma.

A dyma Owain yn datguddio'i hun, a chyhuddo Rhys Ddewin o dwyll. "Sut alla i farw mewn tri gwahanol ffordd?" dywedodd. "Gawn ni weld, amser a ddengys", atebodd Rhys Ddewin. Ac wedyn aeth Owain i'r nant i ladd y bwystfil hefo'i fwyell. Ond ymosododd y bwystfil arno o uwchben, gan ei frathu, ac achosi iddo syrthio oddi ar silff gul. Wrth iddo syrthio fe'i darwyd yn erbyn y creigiau, gan dorri ei wddw, cyn boddi'n yr afon yn y gwaelod.

Penderfynnodd ffrindiau Owain ddial ar y wiber ac aethon ar ei hôl hefo bwâu a saethau. Anafwyd y wiber yn ddifrifol a diflannodd i fewn i'r afon a welodd neb mohoni byth eto, ond hyd heddiw fe galwyd y lle roedd hi'n byw Y Wibernant (neu nant y wiber).betws-y-coed snowdonia national park

Designed and produced
by PJ WebWorks © 1999-2001

HomeAbout this siteThe AreaPlaces to StayThe Welsh Language
Things to DoMyths & LegendsLocal HistoryEventsLinksSite Map

betws-y-coed lies in the snowdonia national park
betws-y-coed