Betws-y-Coed in Snowdonia, North Wales stunning snowdonia, scenic snowdonia, find solitude in snowdonia
betws-y-coed
snowdonia
home
about the Croeso Betws site around betws-y-coed, snowdonia, north wales accommodation around betws-y-coed, snowdonia, north wales Cymraeg - the Welsh language is spoken by 65% of people in Snowdonia National Park things to do around betws-y-coed, snowdonia, north wales myths and legends from snowdonia local history around betws-y-coed, snowdonia, north wales events around betws-y-coed, snowdonia, north wales links of interest site map
The Area> A Quick Guide

A Quick Guide

The area around Betws-y-Coed offers a rich and varied landscape with the Conwy, Lledr and Llugwy rivers tumbling from the beautiful but bleak high moorland, through the ancient oak woodland with its dramatic ravines, before meeting at Betws-y-Coed from where the river then flows majestically through the lush and fertile meadows of the Conwy Valley on its journey to the sea at Conwy. Life in the area has for centuries been shaped by the landscape, and this sense of closeness to nature can still be felt today whether you are walking, cycling, fishing or playing golf.

Machno Falls near betws-y-coed

The building of the Irish Mail Coach road between 1815 and 1830 by Thomas Telford, which passed through Cerrigydrudion, Betws-y-Coed and Capel Curig, improved communications with the rest of the country, and today the area is an ideal base for seeing the whole of North Wales. The north and west coasts are both within ¾ hour travel time by car.

Cyfeirydd Cyflym

moorland near betws-y-coed

Mae'r ardal o gwmpas Betws-y-Coed yn cynnig amrywiaeth hael o dirweddau, hefo'r afonydd Conwy, Lledr a Llugwy yn syrthio'n bendramwgl o'r rhosydd uchel noethion hardd, drwy'r hen goedwigoedd derw hefo'u dyfnentydd dramatig, cyn cyfarfod ym Metws-y-Coed, o lle mae'r afon wedyn yn llifo'n urddasol drwy dolydd glas ffrwythlon Dyffryn Conwy, ar ei thaith i'r môr yng Nghonwy. Mae bywyd yn yr ardal hyn wedi ei lunio gan y tirwedd ers canrifoedd, ac mae hi dal yn bosibl i synhwyro'r teimlad hyn o agosrwydd at natur heddiw, pe baech yn cerdded, beicio, pysgota neu'n chwarae golff.

Pan adeiladwyd ffordd drwy Cerrigydrudion, Betws-y-Coed a Chapel Curig i goets yr 'Irish Mail' rhwng 1815 a 1830 gan Thomas Telford, fe wellodd cysylltiadau rhwng yr ardal hyn a gweddill y wlad, ac heddiw mae'r ardal yn le perffaith i aros er mwyn cael ymweld â'r cyfan o Ogledd Cymru. Nid yw'r arfordiroedd i'r gogledd na'r gorllewin yn bellach na ¾ awr i ffwrdd mewn car.

river near betws-y-coed

The area around Betws-y-Coed "The area around Betws-y-Coed is ideally situated for exploring North Wales""Mae'r ardal o gwmpas Betws-y-Coed yn berffaith i ymweld â'r cyfan o Ogledd Cymru"

Betws-y-Coed has been the premier inland resort in North Wales since the Victorian age. It is an attractive village with its stone built houses, and lies in the shelter of the Gwydir Forest Park with its numerous walks for people of all abilities. There are many quality shops in the village, and numerous places to eat throughout the year. Pont-y-Pair (the Bridge of the Cauldron) is thought to have been built in 1475 by Hywel the Mason and some think that Inigo Jones was involved in later widening of the bridge.

Betws-y-Coed in the snow

On the road to Capel Curig stands the 'Ugly House' (Ty Hyll), which was built at the end of the 15th century. It was built under a Welsh customary law, whereby if a person was able to build a dwelling between sunset and sunrise, and have a fire burning in the grate with the smoke coming out of the chimney by dawn, he could claim the land as his own. They were usually ramshackle affairs that were later demolished and a proper house built in their place, but the Ugly House was never re-built, and its original rustic charm remains.

the Machno valley nr betws-y-coed

The surrounding countryside is breathtaking, with quiet roads meandering through the dry-stone wall enclosed lush lower pasture lands, and the ancient woodland, forestry, and upper moorland. The peaceful Machno valley lies hidden to the south of the Conwy Falls, and includes an old working woollen mill (Penmachno Woollen Mill) and a farmhouse preserved to give a taste of life on a traditional Welsh farm in years past (Ty'n-y-Coed Uchaf). Ty Mawr Wybrnant, the birthplace of Bishop William Morgan who translated the Bible into Welsh is nearby. The head of the Lledr valley is dominated by Dolwyddelan Castle which is connected with great names in Welsh history such as Llewelyn Fawr (Llewelyn the Great) and Madog ab Owain Gwynedd, both of whom are said to have been born there.


betws-y-coed facts
A lot of the mini-series 'Merlin' starring Sam Neill, Helena Bonham-Carter and Isabella Rossellini was filmed around Betws-y-Coed. See the Myths and Legends section for the story of Merlin and the two dragons.


The fertile Conwy valley to the north of Betws-y-Coed is flanked by upland farmland to the east and a mix of forestry and mountain pasture to the west. As well as offering the visitor tranquility, there are sites of great interest such as the burial chamber at Capel Garmon that dates from neolithic times, and the old church at Llanrhychwyn the oldest part of which dates from the 12th century, and was frequented by Llewelyn Fawr and his wife Joan (natural daughter of King John of England).

The focal point of the Conwy valley itself is Llanrwst which being a market town is of great importance to an agricultural community. There is an impressive stone bridge over the Conwy here that is said to have been designed by Inigo Jones for Sir Richard Wynn of Gwydir, and was completed in 1636. The Parish Church of St.Grwst was built in 1170 and displays some of the most beautiful woodcarvings in Wales. In 1633 the Gwydir Chapel was attached to the church which houses rare and precious relics such as the stone coffin of Llewelyn Fawr.

There are more sheep than people !

As you will have realised by now, there is a wide variety of landscapes and celtic history, waiting to be explored. So why not come here and experience it for yourself.

betws-y-coed in the gwydir forest

Betws-y-Coed yw'r brif gyrchfan mewndirol yng Ngogledd Cymru ers yr amser Victorianaidd. Mae'n bentref prydferth hefo'i dai cerrig, ac mae'n gorwedd yng nghysgod Parc Coedwig Gwydir hefo'i amryw lwybrau i gerddwyr o bob gallu. Mae yna lawer o siopau da yn y pentref, a nifer o lefydd i fwyta drwy gydol y flwyddyn. Meddylir mai yn 1475 cafodd Pont-y-Pair ei hadeiladu gan Hywel y Saer Maen, ac mae rhai'n meddwl bod Inigo Jones wedi ei gysylltu â lledu'r bont dipyn yn ddiweddarach.

Ty Hyll nr betws-y-coed
© Delweddau Algieri Images
Ugly House Ty Hyll

Ar y ffordd i Gapel Curig gellir gweld Ty Hyll, a adeiladwyd tua diwedd y 15fed ganrif. Cafodd ei adeiladu o dan hen gyfraith Cymreig a ddywedir taw os buasai rhywun yn medru adeiladu ty rhwng machlud yr haul a'r wawr, a thanio tân ar yr aelwyd fel bod y mwg yn codi o'r simdde erbyn i'r haul godi, fe allai hawlio'r tir iddo'i hunan. Roedd yr adeiladau hyn yn bethau ddigon sim-san fel arfer, ac roeddynt wedyn yn cael eu chwalu a thai sefydlog yn cael ei adeiladu yn eu lle, ond ni chafodd Ty Hyll ei ail-adeiladu erioed, ac mae'r swyn gwledig gwreiddiol dal i'w weld.


betws-y-coed facts
Cafodd llawer o'r gyfres fer 'Merlin', hefo'r sêr Sam Neill, Helena Bonham-Carter ac Isabella Rossellini, ei ffilmio o gwmpas Betws-y-Coed. Gwelwch yr adran Hanesion a Chwedlau am stori Myrddin (neu Merlin) a'r ddwy ddraig.


Mae'r wlad o gwmpas yn anhygoel o hardd, hefo ffyrdd tawel yn ymdroelli trwy porfeydd gleision a amgeir gan waliau cerrig, a thrwy coedwigoedd (hen a newydd) a thros rhosydd uchel. Gorweddir Dyffryn Machno yn dawel braf i'r de o'r Rhaeadr Conwy, ac yno fe ffeindiwch hen felin wlan sydd dal yn gweithio (Melin Wlan Penmachno) a ffermdy sydd wedi ei ddiogelu i roi blas o fywyd ar fferm draddodiadol Cymreig fel yr oedd amser maith yn ôl (Ty'n-y-Coed Uchaf). Mae Ty Mawr Wybrnant, lle ganwyd yr Esgob William Morgan a gyfieithodd y Beibl i'r Gymraeg, gerllaw. Dominyddir pen Dyffryn Lledr gan Gastell Dolwyddelan, a gysylltir â rhai o'r enwau pwysicaf yn hanes Cymru, fel Llewelyn Fawr a Madog ab Owain Gwynedd, a dywedir i gael eu geni yna.

Dolwyddelan Castle nr betws-y-coed

I'r gogledd o Fetws-y-Coed gorweddir Dyffryn Conwy, dyffryn glas a ffrwythlon wedi ei ymylu tua'r dwyrain gan ffermdir uchel, a gan gymysgiad o goedwigaeth a ffriddoedd tua'r gorllewin. Yn ogystal a chynnig heddwch i ymwelwyr, mae gan yr ardal lawer o safleoedd diddorol iawn, fel y gromlech yng Nghapel Garmon sydd wedi ei hamseru i'r oes neolithig, a'r hen eglwys yn Llanrhychwyn, y darn hynaf o ble sydd yn mynd yn ôl i'r 12fed ganrif, ac a ddefnyddiwyd gan Llewelyn Fawr a'i wraig Siwan (merch naturiol y Brenin John o Loegr).

Canolbwynt Dyffryn Conwy yw dref Llanrwst, lle pwysig i'r gymdeithas amaethyddol oherwydd ei farchnad anifeiliaid. Yn croesi'r afon Conwy yn y fan yma mae yna bont cerrig gwych, a'i chynlluniwyd gan Inigo Jones (yn ôl y sôn) ar ran Syr Richard Wynn o Wydir, a'i gorffenwyd yn 1636. Adeiladwyd Eglwys Plwyf Sant Grwst yn 1170 a gellir gweld rhai o'r cerfweithfeydd pren harddaf yng Nghymru yno. Ehangwyd yr eglwys yn 1633 i gynnwys Capel Gwydir, lle'r cedwir creiriau anghyffredin a gwerthfawr, fel arch garreg Llewelyn Fawr.

Fel y byddwch wedi sylweddoli erbyn hyn, mae yna amrywiaeth hael o dirweddau ac hanes celtaidd yn disgwyl i gael eu darganfod. Felly dewch i aros yn yr ardal yma i'w profi dros eich hunain.betws-y-coed snowdonia national park

Designed and produced
by PJ WebWorks © 1999-2001

HomeAbout this siteThe AreaPlaces to StayThe Welsh Language
Things to DoMyths & LegendsLocal HistoryEventsLinksSite Map

betws-y-coed lies in the snowdonia national park
betws-y-coed